• Gwarancja Ploom X | Warunki i Procedura Gwarancyjna | Ploom.pl

Gwarancja Ploom X | Warunki i Procedura Gwarancyjna | Ploom.pl

Gwarancja JTI Polska sp. z o.o. (dystrybutora na terytorium RP) na podgrzewacz tytoniu Ploom X

Warunki gwarancji:

1. JTI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Starym Gostkowie (adres: Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice), NIP: 8280001819, KRS: 0000007441, („Gwarant”/ „JTI Polska”), gwarantuje, że zakupiony podgrzewacz tytoniu Ploom X („Urządzenie”) jest wolny od wad fizycznych, zobowiązując się jednocześnie – w razie ujawnienia wady fizycznej w okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym dokumentem – do jej usunięcia lub wymiany urządzenia na wolne od wad.

2. JTI Polska udziela gwarancji na Urządzenie na okres 12 miesięcy od daty zakupu Urządzenia.

3. W razie otrzymania zgłoszenia wady spełniającego warunki określone w niniejszym dokumencie, w ramach niniejszej gwarancji, JTI Polska usunie wady lub wymieni wadliwe Urządzenie na wolne od wad w terminie do 30 dni. JTI Polska może dokonać wymiany, gdy uprawniony użytkownik żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy uprawniony użytkownik żąda wymiany, jeżeli załatwienie reklamacji w sposób wybrany przez uprawnionego użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.

4. Urządzenie przeznaczone jest do użytkowania w sposób opisany w ulotce dołączonej do Urządzenia. JTI Polska odpowiada za wady powstałe z przyczyn tkwiących w Urządzeniu. Uszkodzenia Urządzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania nie podlegają ochronie gwarancyjnej.

5. Gwarancja nie obejmuje:

a. Wkładów tytoniowych Camel;

b. Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z

warunkami użytkowania zawartymi w instrukcji, w tym: używania lub ładowania

Urządzenia w temperaturach poniżej 5 oraz powyżej 35 °C;

c. Uszkodzeń spowodowanych przed wypadek, niewłaściwe użycie, pożar,

powódź, trzęsienie ziemi lub inne przyczyny zewnętrzne;

d. Uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek upuszczenia Urządzenia na twarde

podłoże;

e. Uszkodzeń powstałych w wyniku próby samodzielnej naprawy Urządzenia lub wymiany

baterii;

f. Uszkodzeń powstałych w wyniku pozostawienia Urządzenia w wilgotnym pomieszczeniu

lub narażenia urządzania na kontakt z cieczami;

g. Uszkodzeń zewnętrznych związanych ze zużyciem Urządzenia,

takimi jak zarysowania, wgniecenia, samodzielne grawerowanie;

h. Urządzeń, w których numer seryjny został naruszony, wymazany lub zasłonięty lub nie jest

oryginalny;

i. Urządzeń, które zostały otwarte, zdemontowane lub wobec których nastąpiła jakakolwiek

inna ingerencja.

6. Po dokonaniu zakupu Urządzenia, dla wygody uprawnionego użytkownika, zaleca się odnotowanie daty zakupu i numeru seryjnego Urządzenia, co ułatwi ustalenie daty rozpoczęcia i zakończenia gwarancji.

7. Przez zgłoszenie reklamacji Gwarantowi rozumie się spełnienie następujących warunków:

a. dokonanie telefonicznego zgłoszenia pod numerem 800 808 000 lub wysłanie zgłoszenia na adres [email protected] oraz

b. udostępnienie wadliwego Urządzenia Gwarantowi do odbioru na koszt Gwaranta pod adresem wskazanym pracownikowi Infolinii lub w zgłoszeniu mailowym, z zastrzeżeniem pkt. 10 poniżej.

8. Warunkiem realizacji praw wynikających z gwarancji jest wykazanie przez uprawnionego użytkownika zgłaszającego roszczenia gwarancyjne, że od daty zakupu do daty ujawnienia się wady w Urządzeniu nie upłynął okres 12 miesięcy. Wykazanie daty zakupu przez uprawnionego użytkownika zgłaszającego roszczenie gwarancyjne może nastąpić w dowolny sposób, np. poprzez przedstawienie paragonu, zdjęcia paragonu, potwierdzenia przelewu.

9. Gwarant w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia poinformuje uprawnionego użytkownika, czy reklamacja będzie mogła zostać rozpatrzona bez uprzedniego odebrania wadliwego Urządzenia.

10. Jeżeli Gwarant uzna na podstawie zgłoszenia, że reklamacja może zostać uznana bez uprzedniego odebrania wadliwego Urządzenia, może prosić o dodatkowe informacje o Urządzeniu, w tym o przesłanie jego zdjęć lub filmów.

11. W terminie do 30 dni od otrzymania zgłoszenia, JTI Polska usunie wadę lub wymieni wadliwe Urządzenie na wolne od wad. Gwarant dostarczy uprawnionemu użytkownikowi naprawione lub wolne od wad Urządzenie na swój koszt pod adres wskazany jako miejsce odbioru wadliwego Urządzenia do Gwaranta.

12. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej (tj. Urządzenia) z umową, kupującemu z mocy

prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Niniejsza gwarancja nie

ma wpływu na te środki ochrony prawnej. Uprawnienia kupującego wynikają m. in. z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z których to uprawnień konsument może niezależnie korzystać.

13. Konsument będący pierwszym właścicielem urządzenia może wydłużyć gwarancję o dodatkowe 12 miesięcy („Gwarancja Rozszerzona”) pod warunkiem, że wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez JTI Polska, na otrzymywanie od niego informacji handlowych drogą elektroniczną oraz zarejestruje swoje urządzenie na stronie ploom.pl (wymagane jest posiadanie konta klienta). Na Urządzenie wymienione w ramach gwarancji, okres Gwarancji Rozszerzonej biegnie od dnia otrzymania nowego Urządzenia. Chcąc skorzystać z wydłużonej gwarancji, przy jej zgłaszaniu zgodnie z pkt. 7 powyżej należy wskazać numer urządzenie (znajduje się na podgrzewaczu, w jego dolnej części). 

Obowiązuje od: 18 września 2023

 

Jak przetwarzamy Twoje dane w związku ze skorzystaniem z gwarancji?

 

Zgłaszając reklamację będziesz poproszona/ny o podanie następujących danych:

Imię i nazwisko

Adres dostawy

Telefon kontaktowy

Adres email

 

Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z następującymi zasadami:

1.    Administratorem danych osobowych jest JTI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Starym Gostkowie, Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice, KRS 0000007441 („JTI” lub „Administrator”).
JTI przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: [email protected]

3.    Dane będą przetwarzane w celu: udzielania odpowiedzi na Twoje pytania i zgłoszenia, rozpatrzenia złożonej reklamacji, oraz w celach analitycznych, monitorowania jakości obsługi i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; w sytuacji, gdy JTI przekazuje Ci informacje na temat palenia wyrobów tytoniowych, ponieważ jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – podstawę przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

4.    Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania wyżej wskazanych celów.

5.    Twoje dane osobowe niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia mamy od Ciebie. Dodatkowo, jeżeli nie przekażesz nam dokumentów potwierdzających datę nabycia Urządzenia, ale wskażesz, że nabyłeś je na ploom.pl, Twoje następujące dane: imię, nazwisko, potwierdzenie zakupu reklamowanego Urządzenia, datę zakupu, może przekazać nam Fulfilio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

6.    Odbiorcami danych osobowych mogą być kurierzy i Poczta, dostawcy usług np.: doradcy prawni, podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu obsługi
i utrzymywania systemu zarządzania reklamacjami dotyczącymi produktów JTI, podmioty którym JTI zleciła prowadzenie obsługi konsumentów oraz inne spółki z naszej Grupy Kapitałowej – jeżeli wymaga tego załatwienie sprawy.

7.    Twoje dane osobowe będą powierzone do przetwarzania spółce z Grupy JTI
z siedzibą w Szwajcarii (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Komisja Europejska stwierdziła w odniesieniu do tego kraju odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r.). Odbiorca wdrożył odpowiednie i właściwe zabezpieczenia Pani / Pana danych osobowych.

8.    Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy w związku z przedstawionym zgłoszeniem reklamacyjnym, przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający
z Kodeksu cywilnego, tj. 6 lat.

9.    Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia po ustaniu celu przetwarzania, uzyskania kopii przekazanych danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przysługuje w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Strona Ploom.pl jest przeznaczona dla pełnoletnich osób palących.

Czy masz ukończone 18 lat?

Aby wejść na tę stronę, musisz mieć ukończone 18 lat.

Potwierdź