• Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu

I. Definicje

 

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego Ploom, który to regulamin zwany jest dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a. „Sprzedawca” – Fulfilio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000675541, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 522-30-90-899, kapitał zakładowy 6 091 950 zł, e-mail: [email protected], numer telefonu: +48 505 803 340;

b. „Sklep” – Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.Ploom.pl oraz jej podstronach,

c. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie jego zakładania,

d. „Konto” – konto Klienta prowadzone bezpłatnie przez Sprzedawcę, w którym znajdują się podane przez Klienta dane osobowe oraz historia zamówień w Sklepie,

e. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu Cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

f. „PB jednoosobowy” – osoba fizyczna zawierająca w ramach Sklepu ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,

g. „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem https://www.ploom.pl/pl/polityka-prywatnosci .

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta, a następnie zawierania przez internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, kontaktu ze Sprzedawcą za pomocą chatu dostępnego w Sklepie oraz usługi geolokalizacji stacjonarnych punktów sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie.

 

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

 

§ 4

1. Klientem może zostać jedynie osoba, która ukończyła 18 lat. Sprzedaż produktów dostępnych w Sklepie może być prowadzona jedynie na rzecz osób, które ukończyły 18 lat.

2. Z uwagi na powyższe, produkty zamówione w Sklepie doręczane są do rąk własnych Klienta, który zamówił dany produkt i przy każdej dostawie Klient musi okazać kurierowi dokument potwierdzający tożsamość i wiek.

3. Wiek Klienta będzie weryfikowany w następujący sposób:

a. Kurier przed wydaniem zamówionego produktu zweryfikuje wiek Klienta na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek.

b. Niezależnie od powyższego Klient ma również możliwość dokonania weryfikacji wieku w każdym czasie, korzystając z narzędzia zewnętrznego dostawcy, pozwalającego na potwierdzenie pełnoletności danej osoby poprzez zalogowanie się do banku bądź poprzez porównanie wizerunku z dokumentem tożsamości. Link do narzędzia znajduje się w zakładce „Moje konto”. Jako że weryfikacja jest przeprowadzana w zewnętrznej aplikacji, przed skorzystaniem z tego narzędzia należy zapoznać się z jego regulaminem i polityką prywatności administratora narzędzia.

 

§ 5

1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje dotyczące obniżki cen. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują: kosztów przesyłki i kosztów obsługi płatności. O kosztach tych Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia.

 

§ 6

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić tylko po założeniu Konta.

 

§ 7

Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

 

§ 8

1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail, numeru telefonu oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi tzw. niezbędnych plików cookies w przeglądarce internetowej. Niezbędne pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia, a także do utrzymania prawidłowego działania strony www. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki.

 

 

III. Założenie Konta

 

§ 9

1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna wybrać opcję „Utwórz konto”. Opcja ta dostępna jest m.in. po dodaniu towarów do koszyka i wybraniu opcji realizacji zamówienia. Następnie Klientowi wyświetlony zostanie formularz, który stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu.

2. W formularzu należy podać adres e-mail, a następnie wpisać kod otrzymany w wiadomości e-mail wysłanej na ten adres. Następnie należy podać hasło do Konta, a w dalszej kolejności : imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer telefonu. Klient, jeżeli dysponuje kodem polecającym, powinien podać go w formularzu.

3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

4. Kliknięcie przycisku „Utwórz konto” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

5. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu 4 niniejszego paragrafu. Postanowienia § 17 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

6. Sprzedawca informuje, że Konto stanowi usługę cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności usługi cyfrowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8. Sprzedawca może dokonać zmiany usługi cyfrowej z przyczyn wskazanych poniżej:

a. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług w Sklepie, związanych tematycznie z przedmiotem jego działalności i rozszerzających zakres możliwości dostępnych w ramach Konta,

b. dodania nowych funkcjonalności dostępnych w ramach Konta,

c. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich usługi cyfrowej świadczonej przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

9. Wprowadzenie zmiany opisanej w ustępie powyżej nie będzie się wiązać z żadnymi kosztami po stronie Klienta. Jeśli zmiana taka istotnie i negatywnie wpłynie na dostęp Klienta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie wypowiedzenia umowy o założenie Konta bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.

 

§ 10

Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 

§ 11

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, dodania domyślnego adresu do wysyłki, składania zamówień, podglądu ostatnich zamówień, potwierdzenia ukończenia 18. roku życia, zarejestrowanie urządzenia Ploom. Po weryfikacji ukończenia 18. roku życia, która wiąże się również z potwierdzeniem tożsamości, Klient nie będzie mógł samodzielnie edytować następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia. 

 

 

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia

 

§ 12

1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

§ 13

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient powinien wybrać na odpowiednich podstronach Sklepu towary poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” znajdującego się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

2. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany liczby towarów, jakie chce kupić w Sklepie, poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.

3. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, należy kliknąć przycisk w kształcie koszyka znajdujący się w górnej części każdej ze stron www składających się na Sklep i kliknąć przycisk „Realizacja zamówienia”, wówczas Klient zostanie przeniesiony na stronę zawierającą podsumowanie koszyka. Klient może w tym miejscu wybrać liczbę towarów znajdujących się w koszyku, a także usuną poszczególne towary z koszyka. Może również podać kod rabatowy. W celu przejścia do następnego kroku należy kliknąć przycisk „Realizacja zamówienia”. Na tym etapie Klient, jeżeli nie jest jeszcze zalogowany na swoje Konto to powinien się na nie zalogować, a jeżeli go nie posiada, może je założyć.

4. Po weryfikacji koszyka należy podać adres dostawy, opcjonalnie NIP, a następnie dokonać wyboru metody dostawy i płatności. Zabronione jest zamieszczanie w formularzu danych i uwag o charakterze bezprawnym. Następnie należy kliknąć przycisk: „Kupuję i płacę”.

5. Wskazane w koszyku towary wraz z podaniem ich liczby i cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów. Kupujący z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wyświetla Klientowi informację o otrzymaniu powyższej oferty, a następnie wysyła wiadomość e-mail, w której poinformuje Kupującego o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Kupującego. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Kupującego.

 

 

V. Dostawa i płatności

 

§ 14

1. W Sklepie dostępne są następujące sposoby płatności: Blik, płatność Pay-by-Link, czyli tzw. szybki przelew internetowy i płatności kartą. W przypadku dodania dodatkowych opcji płatności informacja będzie dostępna na stronie internetowej. 

2. Formą dostawy jest przesyłka kurierska.

3. Kupujący powinien dokonać płatności w ciągu godziny od zawarcia umowy sprzedaży

4. Koszty związane z realizacją płatności i dostawą towarów ponosi Kupujący, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Kupującego koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Sprzedawca może też zdecydować, że Klienci będą przez pewien czas  w pełni zwolnieni z kosztów dostawy. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

 

§ 15

Zamówienie dokumentowane jest odpowiednim dokumentem sprzedaży, zgodnym z przepisami podatkowymi.

 

§ 16

Sprzedawca zwraca uwagę, że Klient ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody. Powyższe w żadnym stopniu nie ogranicza praw Konsumentów oraz PB jednoosobowych i nie nakłada na nich obowiązku działania zgodnie z powyższą rekomendacją.

 

 

VI. Zwroty, reklamacje i dodatkowe prawo odstąpienia

 

§ 17

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsumentom oraz PB jednoosobowym przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Sprzedawca wydłuża czas, w którym Klient może skorzystać z tego prawa do 30 dni (zgodnie z postanowieniem ustępu kolejnego) i przyznaje je także Klientom, którzy nie są Konsumentami lub PB jednoosobowymi.

2. Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele towarów, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z towarów.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres na adres Fulfilio Sp. z o.o. z siedzibą w Łubnie, Łubińska 10, 05-532 Łubna).

4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego tutaj pod linkiem, jednak nie jest to obowiązkowe. 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem świadczenia są towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru lub do chwili dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Klient powinien odesłać lub przekazać towar do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych. Sprzedawca zaleca, by Klient zapakował zwracany towar w odpowiedni sposób, by zabezpieczyć go przed uszkodzeniami w trakcie transportu.

10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, przy czym, jeżeli Klient skorzysta z usługi zwrotów DPD, wówczas Sprzedawca pokryje koszt przesyłki ze zwracanym towarem.

11. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

§ 18

 

1. Sprzedawca informuje, że ponosi odpowiedzialność za zgodność towaru oraz usługi cyfrowej z umową.

2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a lub mailowo na następujący adres e-mail: [email protected]

3. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

 

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przez Sprzedawcę

 

§ 19

1. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pomocą Sklepu, w przypadku:

a. braku uiszczenia przez Klienta ceny w terminie wskazanym w § 14 ust. 3 Regulaminu,

b. dokonaniu zakupu towaru przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia,

c. braku możliwości dostawy zakupionego towaru do rąk własnych Klienta, pomimo podjęcia przez kuriera dwóch prób dostawy,

d. odmowy weryfikacji wieku lub tożsamości przez Klienta przy doręczaniu mu towaru.

2. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży może być wykonane przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od dnia zaistnienia jednego z powyższych przypadków. Jeżeli Klient dokonał płatności, zostanie ona zwrócona w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 

 

VIII. Chat i geolokalizacja

 

§ 20

1. Klient, a także inny użytkownik Sklepu, ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą z wykorzystaniem funkcji chatu dostępnej w Sklepie. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję widoczną w Sklepie.

2. Zabronione jest wprowadzanie do chatu treści bezprawnych, czyli naruszających prawo lub zasady współżycia społecznego, a zwłaszcza naruszających dobra osobiste innych osób lub zawierających wulgaryzmy.

 

§ 21

Klient ma możliwość skorzystania z funkcji geolokalizacji stacjonarnych punktów sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie. W tym celu powinien wejść na podstronę Sklepu znajdującą się pod adresem https://www.ploom.pl/pl/gdzie-kupic i udostępnić przeglądarce internetowej swoje położenie albo samodzielnie wpisać interesującą go lokalizację. Należy mieć na uwadze,że źródłem danych o punktach sprzedaży posiadających w swojej ofercie produkty Ploom i dedykowane do nich wkłady są transakcje zakupu tych produktów przezsprzedawców detalicznych. Jako że są oni niezależnymi przedsiębiorcami mogą w każdej chwili zaprzestać sprzedaży produktów dystrybuowanych przez JTI Polska sp. z o.o. lub nie uzupełnić zapasów, dlatego Sprzedawca będzie dokładał staranności, aby dane w zakładce „Znajdź sklep” były aktualne, niemiej nie może zagwarantować, że tak będzie w danym.

 

 

IX. Czas trwania umowy o założenie Konta

 

§ 22

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 23

1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Fulfilio Sp. z o.o. z siedzibą w Łubnie, Łubińska 10, 05-532 Łubna lub e-mailem na adres [email protected] . Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie w następujących sytuacjach:

a. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,

b. podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, w ramach funkcjonalności chatu lub przy zakupie towarów informacji o charakterze bezprawnym, w tym nieprawdziwych danych do dostawy towarów,

c. niespełnienie warunku ukończenia 18. roku życia,

d. choćby jednorazowej odmowy przez Klienta poddania się weryfikacji tożsamości lub wieku przy dostawie towaru.

W takim przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

 

 

X. Zmiany regulaminu

 

§ 24

1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

a. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,

b. zmian sposobów dostawy lub płatności, zmiany kosztów dostawy lub kosztów płatności,

c. modyfikacji procedury zawierania umowy o założenie Konta w Sklepie lub umów sprzedaży zawieranych za pomocą Sklepu,

d. rozwoju usług dostępnych w Sklepie lub poprawy dotychczasowych funkcjonalności,

e. konieczności wprowadzenia zmian do Regulaminu z uwagi na konieczność przeciwdziałania oszustwom, wyłudzeniom danych lub innym zbliżonym nadużyciom,

f. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Kupujących, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupujących na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

3. Kupujący, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 23 ust. 1 Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Kupującego z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

 

 

XI. Postanowienia końcowe

 

§ 25

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 26

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

 

§ 27

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie https://www.ploom.pl/pl/regulamin-sklepu.

Strona Ploom.pl jest przeznaczona dla pełnoletnich osób palących.

Czy masz ukończone 18 lat?

Aby wejść na tę stronę, musisz mieć ukończone 18 lat.

Potwierdź