• Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka zawiera następujące dokumenty informujące o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach:

A. Polityka prywatności sklepu znajdującego się pod adresem ploom.pl

B. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób korzystających z infolinii pod nr 800 808 000 i skrzynki [email protected], dedykowanej dla konsumentów produktu PLOOM.

C. Polityka prywatności dla social media

 

A. POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU PLOOM.PL

Podmiotem prowadzącym sprzedaż w sklepie PLOOM.PL i administratorem danych osobowych jest Fulfilio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Politykę podzieliliśmy na trzy części:

1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;

2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Sklepie,

3. informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniem danych osobowych.

 

Część I – Postanowienia ogólne

 

§ 1

Administrator

1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Fulfilio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.

2. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000675541. Nasz NIP 522-30-90-899. Nasz kapitał zakładowy wynosi 6 091 950 zł. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe, czy umowa naszej spółki.

3. Możesz skontaktować się z nami:

a. listownie: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa,

b. e-mailem na adres: [email protected]

c. telefonicznie pod numerem: +48 22 230 20 42.

4. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych w osobie Maciej Kaczmarski, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] oraz numerem telefonu +48 695 666 110.

 

§ 2

Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

a. „Sklep” – sklep internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem www.Ploom.pl,

b. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,

c. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.

 

§ 3

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

a. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

b. możesz dokonywać ich sprostowania,

c.  możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,

d. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

2. W częściach II i III Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.

3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

 

§ 4

Prawo sprzeciwu

1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

a. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

b. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 5

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/

 

§ 6

Zabezpieczenie danych osobowych

Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Sklepu.

 

§ 7

Zagrożenia

Zwracamy uwagę, że zagrożeniami związanymi z korzystaniem ze Sklepu są: złośliwe oprogramowanie (ang. malware), programy szpiegujące (ang. spyware), wyłudzanie informacji poprzez podszywanie się pod godne zaufania podmioty (tzw. phising), działania hakerów zmierzające do włamania się do systemów teleinformatycznych.

 

§ 8

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.

2. Polityka znajduje się na stronie www.ploom.pl oraz w naszej siedzibie.

 

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

 

§ 9

Kontakt z nami poprzez e-mail, pocztę, formularz kontaktowy lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:


W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość, prowadzenie z Tobą komunikacji i rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 

Przykład:

Wysłanie do nas wiadomości z pytaniem o to, w jaki sposób można założyć konto w Sklepie.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

Podjęcie przez nas na Twoją prośbę działań zmierzających do zawarcia z Tobą umowy.

 

Przykład:

Skontaktujesz się z nami, bo będziesz chciał zostać kupić określony towar w Sklepie.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest prowadzenie przez nas na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy z Tobą, czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO.


Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia jej rozwiązania, chyba że w korespondencji z nami podniosłeś wobec nas roszczenia lub żądania. Wówczas Twoje dane przetwarzamy do upływu terminu przedawnienia roszczeń. Jeżeli zawrzesz z nami umowę, to dane będziemy przetwarzać przez czas wskazany w § 10 lit. b.

Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 3 i 4 Polityki.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

Komu przekażemy Twoje dane?

1) Kurierom oraz operatorom bramek płatności,

2) Spółkom z grupy JTI w zakresie, w jakim jest to niezbędne do obsługi przez nie platformy sprzedażowej ploom.pl oraz zapewnienia obsługi klienta.   

f. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W przypadku, jeżeli w związku z naszym zleceniem jakieś czynności będą obsługiwane przez spółkę należąca do grupy JTI, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Szwajcarii. Decyzją z 26 lipca 2000 r. Komisja Europejska uznała Szwajcarię za państwo zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Odbiorca wdrożył odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Twoich danych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.  

g. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?

Nie.

 

§ 10

Założenie konta w Sklepie i dokonywanie zakupów

Jeżeli zakładasz konto w Sklepie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Wykonanie umowy o założenie konta w Sklepie.

 

Przykład:

W tym celu będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe, by przykładowo przechowywać historię umów sprzedaży, jakie zawrzesz w Sklepie. Będziemy także przechowywali dodany przez Ciebie adres byś mógł podać go przy kolejnym zakupie jako miejsce dostawy produktu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy w przedmiocie założenia konta w Sklepie, czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

 

Wykonanie umów sprzedaży, które zawierasz z nami poprzez Sklep.

 

Przykład:

Będziemy przetwarzali podany przez Ciebie adres dostawy, by doręczyć Ci przesyłkę z zakupionym przez Ciebie towarem.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest wykonanie umowy sprzedaży, którą z Tobą zawieramy poprzez Sklep, czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO…

Wykonanie naszych obowiązków związanych ze skorzystaniem przez Ciebie z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z nami poprzez Sklep.

 

Przykład:

Będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe, by zwrócić Ci cenę towaru.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, czyli art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 31 i nast. ustawy o prawach konsumenta.

 

b. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas trwania umowy zawartej z Tobą i przez czas niezbędny na wykazanie, że prawidłowo wykonaliśmy tę umowę lub nasze obowiązki wynikające z przepisów prawa, ale nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń.

c. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 3 i 4 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO. 

d. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Podanie danych jest jednak warunkiem zawarcia z nami umowy w przedmiocie założenia konta w Sklepie, jak również umowy sprzedaży. Bez ich podania zawarcie z nami umowy nie będzie możliwe.

e.Komu przekażemy Twoje dane?

1) Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu oraz danych osobowych dla nas.

2) Biurom księgowym lub kancelariom prawnym.

3) Kurierom,

4) Spółkom z grupy JTI w zakresie, w jakim jest to niezbędne do obsługi przez nie Sklepu oraz zapewnienia obsługi klienta,

5) Przekażemy JTI Polska sp. z o.o. Twoje imię i nazwisko, datę zakupu urządzenia oraz jego numer, jeżeli będziesz chciał skorzystać z gwarancji JTI Polska sp. z o.o. dotyczącej takiego urządzenia. Wskazane dane będą wykorzystane przez JTI Polska sp. z o.o. w celu ustalenia daty zakupu i potwierdzenia Twojego prawa do skorzystania z gwarancji. 

6) Operatorom płatności.

f. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W przypadku, jeżeli w związku z naszym zleceniem jakieś czynności będą obsługiwane przez spółkę należąca do grupy JTI, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Szwajcarii. Decyzją z 26 lipca 2000 r. Komisja Europejska uznała Szwajcarię za państwo zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Odbiorca wdrożył odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Twoich danych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych .

g. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?

Nie.

 

Część III – informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniu danych osobowych

 

§ 11

Wejście na stronę Sklepu

Wejście na stronę Sklepu wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies. Na opisanych poniżej zasadach.

 

§ 12

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

1.W Sklepie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Sklep. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.

 

2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
a. zapewnienia prawidłowego działania usługi, w tym utrzymania Twojej sesji,

b. marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Sklepie, możemy m.in. przedstawiać Ci w Sklepie listę produktów, które mogą Cię zainteresować albo zachęcać do kontynuowania zakupów, których nie dokończyłeś,

c. marketingowych polegających na wyświetlaniu Ci reklam produktów ze Sklepu na innych stronach internetowych, w tym w portalach społecznościowych, w dopasowaniu do produktów, które oglądałeś w Sklepie,

d. statystycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz ze Sklepu.

 

3. W przypadkach opisanych w punktach a-d powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:

a. ich przetwarzanie realizujemy na podstawie:

i. - naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f – RODO w zakresie działań opisanych w punktach b-d powyżej,

ii. niezbędności przetwarzania w celu wykonania zawieranej z Tobą umowy o świadczenie usługi drogę elektroniczną, w tym usługi geolokalizacji, która ułatwia Ci odnalezienie najbliższych stacjonarnych punktów sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie, czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

b. naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu naszych produktów, które oglądałeś w naszym Sklepie i dopasowanie wyświetlanych Ci reklam do Twoich wcześniejszych działań w Sklepie, a także zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego Sklepu, by optymalizować jego działanie, w tym układ treści wyświetlanych Tobie i innym użytkownikom;

c. Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 3 i 4 Polityki; możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.  

d. pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Tego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

e. będziemy je przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań marketingowych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych;

f. udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; nie będziesz wówczas widział reklam naszych produktów dopasowanych do Twoich działań w Sklepie, w tym oglądanych towarów.


4. W przypadkach opisanych w postanowieniu ustępu 2 lit. a powyżej pliki cookies stosowane są na podstawie art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

§ 13

Rodzaje plików cookies

W Sklepie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

a. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,

b. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,

c. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Sklepie.

 

§ 14

Jak usunąć pliki cookies

1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.

2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.

3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html

Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

 

§ 15

Jak blokować pliki cookies

  1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Możesz także wykorzystać w tym celu odpowiednie rozszerzenia do przeglądarek lub programy.  
  2. Informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdziesz pod tymi linkami: 

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plików-cookie-w-przeglądarce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pl

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

 

§ 16

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Sklepu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Sklepu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się w Sklepie lub dokonać zakupów.

 

§ 17

Zewnętrzne pliki cookies

1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w § 15 Polityki. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku.

2. Korzystamy z usług:

a. Korzystamy z usługi Google Analytics dostarczanej przez Google LLC w celu analizowania zachowań użytkowników w Serwisie i zbierania danych statystycznych.

 

B.     KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z INFOLINII POD NR 800 808 000 I SKRZYNKI [email protected]

 

Kto jest administratorem Twoich danych?

JTI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Starym Gostkowie, Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 7441. Nasz NIP 828-000-18-19. Nasz kapitał zakładowy wynosi 200 000 000 zł. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe, czy umowa naszej spółki.

Jak możesz się z nami skontaktować?

a. Listownie na adres: JTI Polska Sp. z o.o. ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa

b. e-mailem na adres: [email protected],

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych w osobie dr. Dominika Lubasz, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected].

Jakie masz prawa?

1. dostępu do swoich danych,

2. ich sprostowania,

3. żądania ich usunięcia,

4. ograniczenia przetwarzania.

Czy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych?

Tak. Możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

c. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

d. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Udzielenie odpowiedzi na Twoje pytania i zgłoszenia.

 

Przykład:

Jeżeli wyślesz do nas wiadomość z pytaniem, wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane w celu udzielenia Ci odpowiedzi.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W sytuacji, gdy przekażesz nam informacji.

 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoje pytania.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji opartej na udzielonej przez nas gwarancji na produkt.

 

Przykład:

Możesz zgłosić do nas reklamację, jeżeli zakupiony przez Ciebie produkt ma wadę, a my udzieliliśmy na niego gwarancji. W takiej sytuacji będziemy przetwarzać Twoje dane, by rozpatrzyć Twoją reklamację i przekazać Ci informację w tej kwestii.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w zakresie informacji o nałogu niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, czyli art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoje pytania.

Działania analityczne związane ze zbieraniem informacji o jakości naszych produktów.

 

Przykład:

Na podstawie informacji uzyskanych od Ciebie i innych osób nawiązujących z nami kontakt, będziemy przykładowo tworzyli statystyki awaryjności naszych produktów lub ich elementów, które najczęściej ulegają uszkodzeniu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

Analizowanie jakości naszych produktów.

Monitorowanie jakości obsługi osób kontaktujących się z nami oraz jej doskonalenie.

 

Przykład:

Możemy sprawdzać, czy rozmowa lub korespondencja prowadzona z Tobą odbyła się według odpowiednich standardów w zakresie jakości obsługi. Możemy także wykorzystać przykłady z tej korespondencji w naszych celach szkoleniowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

Zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi klientów.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy, w tym rozpoznać zgłoszonych przez Ciebie roszczeń z gwarancji.

Komu przekażemy Twoje dane?

Twoje dane przekażemy do:

1. kurierów i operatora bramki płatności,

2. podmiotów dostarczających infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu obsługi
i utrzymywania,

3. podmiotów zajmujących się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych oraz korespondencji mailowej dla nas,

4. kancelariom prawnym,

5. spółkom z grupy JTI w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia rozwiązanie danej sprawy.

Czy Twoje dane będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu?

Nie.

Czy Twoje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W przypadku, jeżeli w rozwiązanie Twojej sprawy, udzielenie odpowiedzi lub doskonalenie jakości produktów zaangażowana będzie także inna spółka należąca do grupy JTI, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Szwajcarii. Decyzją z 26 lipca 2000 r. Komisja Europejska uznała Szwajcarię za państwo zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Odbiorca wdrożył odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Twoich danych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane osobowe, które uzyskaliśmy w związku z przedstawionym żądaniem lub roszczeniem wobec JTI, przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający
z Kodeksu cywilnego, tj. 6 lat. Dane przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie będziemy przechowywać przez okres 12 miesięcy od zakończenia sprawy.

Strona Ploom.pl jest przeznaczona dla pełnoletnich osób palących.

Czy masz ukończone 18 lat?

Aby wejść na tę stronę, musisz mieć ukończone 18 lat.

Potwierdź